De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de CBS de Bron en praat met elkaar over beleidsstukken als personeelsbeleid, schoolbeleid, onderwijsbeleid en financiën. Zo is het ook vanzelfsprekend dat een ouder uit de MR deel neemt in een eventuele sollicitatiecommissie.

De medezeggenschapsraad is het enige orgaan binnen de school dat namens personeel en ouders formeel invloed kan uitoefenen op voorgenomen beleidsbeslissingen. Want voor sommige van deze beleidszaken moet het schoolbestuur instemming of advies vragen aan de medezeggenschapsraad. Ook heeft de medezeggenschapsraad het recht om alle onderwerpen bespreekbaar te maken die ze belangrijk vindt. Dat is allemaal geregeld in de wet en in een uitgebreid reglement. De medezeggenschapsraad functioneert zo als schakel tussen ouders of personeel en het schoolbestuur.

In de medezeggenschapsraad hebben drie personeelsleden en drie ouders zitting. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad worden gekozen uit en door het personeel en de ouders in de medezeggenschapsraad worden gekozen uit en door de ouders. Op het moment dat er leden gaan aftreden, kondigt de medezeggenschapsraad verkiezingen aan. Nieuwe kandidaten kunnen zich dan melden. Als er evenveel kandidaten als vacatures zijn, worden de kandidaten automatisch als gekozen beschouwd. Als er meer kandidaten zijn, volgen er daadwerkelijk verkiezingen. Die vinden altijd plaats bij geheime en schriftelijke stemming.

Ouders en personeelsleden die onderwerpen aan de orde willen stellen of vragen hebben voor de medezeggenschapsraad kunnen altijd even contact opnemen met één van de leden. Bijvoorbeeld door een mail te sturen naar mr@debronsoest.nl Betrokkenheid wordt gewaardeerd!

Oudergeleding: Marjolein van Campen (voorzitter), Sharon Servais en Stephanie Kamphuis.

Teamgeleding: Anja Stenvert, Janneke van Harskamp en Simone Gros

Adviserend lid: Els Hordijk