Wat doet een Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad van een school kunt u vergelijken met de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven.
Het bestuur en de schooldirectie zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar voor belangrijke beslissingen moeten zij advies vragen aan, of instemming krijgen van de Medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (Wms) en ons Medezeggenschapsreglement. Hiermee vervult de MR een belangrijke taak voor alle betrokken partijen op school: de leerkrachten, andere teamleden, kinderen en de ouders. Afgezien van de instemmings- en adviesbevoegdheid heeft de MR ook algemene rechten en bevoegdheden:

 • de MR heeft recht op informatie
 • de MR heeft recht op overleg met het bestuur, of met een vertegenwoordiger daarvan (dat is meestal de schooldirecteur)
 • de MR heeft het recht om op eigen initiatief onderwerpen aan te dragen die zij met het bestuur wil bespreken

In de praktijk betekent dit dat de MR overleg heeft met de schooldirecteur (onze gesprekspartner) over:

 • de voortgang van het opstellen en uitvoeren van het jaarplan en het schoolplan
 • het beleid ten aanzien van communicatie
  (bv. hoe informeer je ouders over wat speelt op school)
 • het beleid ten aanzien van hoe we met elkaar om willen gaan binnen de school
  (bv. ten aanzien van pesten)
 • het beleid ten aanzien van het pedagogisch klimaat
  (bv. over of kinderen op hun eigen niveau gestimuleerd worden)
 • de besteding van het geld van de school
  (geld dat de school vanuit de overheid en vanuit de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt)

Contact
Wij willen als MR een toegankelijk orgaan binnen de school zijn. Dus als u iets wilt bespreken, notulen inzien, een vergadering bijwonen of een onderwerp op onze agenda zetten, laat het ons dan weten. Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een bericht naar ons mailadres: mr@debronsoest.nl

De planning van de MR-vergaderingen staat in de agenda.

De leden van de Medezeggenschapsraad (schooljaar 2022-2023)

De medezeggenschapsraad op De Bron bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders:
Janine Voortjes (leerkracht groep 5)
Wendy Kruithof (leerkracht groep 6)
Anja Stenvert (leerkracht groep 7)                                                                    
Leon Jansen (voorzitter)
Sander van de Poll
Inger Wilms

Zittingstermijn en verkiezingen: de leden van de MR hebben een zittingstermijn van drie jaar die verlengd kan worden. Indien de termijn van een lid verstreken is, doet de MR een oproep voor nieuwe leden. Zijn er meerdere kandidaten voor een post, dan worden verkiezingen gehouden. Is er één kandidaat, dan treedt deze aan als lid.